top of page
vystava_Elektrarne_19-780x400.jpg

NIKOLACABADAJ.ART

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ďakujeme za odoslanie....

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZHOTOVITEĽA


Meno a priezvisko: Nikola Cabadajová
Adresa trvalého pobytu: Riečna 75/15, 013 05 Belá, Slovenská republika
DIČ: 1084763724
KONTAKT: tel: +421 948 201 850, e-mail: nikolacabadajova@gmail.com
WEBOVÁ STRÁNKA: https://www.nikolacabadaj.art/

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZHOTOVITEĽA
Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:
Adresa na doručovanie: Riečna 75/15, 013 05 Belá, Slovenská republika
KONTAKT E-mail: nikolacabadajova@gmail.com
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ alebo „My“)

 

 

ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti nás ako Zhotoviteľa
a Vás ako Objednávateľa (ďalej len ako „Zákazník“, „Objednávateľ“ alebo „vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného
vzťahu na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej s vami na diaľku (ďalej len ako „Zmluva“), t.j. elektronicky, alebo
prostredníctvom nášho internetovej stránky https://www.nikolacabadaj.art/ (ďalej len ako „WEB“) alebo mimo
prevádzkových priestorov Zhotoviteľa a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
1.2. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorá prejavila záujem vytvorenie Diela, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku,
uzatvorila s nami Zmluvu na diaľku, čím vstúpila s nami do zmluvného vzťahu. V prípade, ak v záväznej
objednávke resp. Zmluve určíte osobu, ktorej má byť dielo odovzdané (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), táto
Oprávnená osoba vstupuje s nami do zmluvného vzťahu. Uvedenie mena, priezviska, adresy na doručovanie
Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie Vami
objednaného diela. Oprávnená osoba má v tomto prípade povinnosť dielo prevziať a v prípade, ak je platba ceny za
dielo nastavená na dobierku, zaplatiť za toto dielo aj jeho cenu.
1.3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi Zhotoviteľom a vami ako objednávateľom dohodnutá
a uzavretá výlučne prostredníctvom záväznej objednávky, uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo mimo
prevádzkových priestorov Zhotoviteľa, t.j. prostriedkom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti
zmluvných strán.
1.4. Uzatvorením Zmluvy sa Vám zaväzujeme dodať dielo za podmienok určených v Zmluve a týmito VOP a vy sa
zaväzujete zaplatiť za toto dielo dohodnutú cenu, s ktorou sa riadne oboznámite pred uzatvorením Zmluvy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 2 
1.5. Všetky vzťahy medzi nami a vami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky
zákonník“), t.j. a ak ste spotrebiteľom - fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), Zákona č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Tieto VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
V prípade, ak vstúpite s nami do zmluvného vzťahu, akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou, ktorej
prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej
republiky.
1.6. VOP upravujú naše vzájomné práva a povinnosti ako zmluvných strán (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“), ktoré
vznikli v súvislosti alebo na základe Zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V Zmluve je
možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to bude obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú
dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu, ktorý zadáte pri objednávke. Odchýlne
dojednania uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred
uzatvorením Zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť Zmluvných strán.

ČLÁNOK II.


ČO JE TO OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávkou sa rozumie požiadavka zhotoviteľa o vytvorenie diela, ktorá môže predchádzať uzatvoreniu Zmluvy.
2.2. Objednávka sa považuje za záväznú v čase, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o dielo, pričom ak ste v postavení
spotrebiteľa a Zmluva bude uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Zhotoviteľa, v súlade so Zákonom
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku dochádza
podľa článku III. týchto VOP k uzatvoreniu Zmluvy na diaľku.

ČLÁNOK III

.
OBJEDNÁVKA A ZMLUVA

3.1. OBJEDNÁVKA
Vašu objednávku možno zaslať na našu e-mailu adresu uvedenú vyššie pri identifikácii Zhotoviteľa. Vaša Objednávka
musí obsahovať Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje, aby sme Vás následne mohli kontaktovať.
3.1.1. Na základe vašej objednávky Vám po dohode o cene, termínu dodania diela, špecifikácii diela a ostatných
podmienok pripravíme návrh Zmluvy o dielo.
3.1.2. Uzatvorenie Zmluvy o dielo môže byť realizované na adrese Zhotoviteľa, prípadne na diaľku, prostredníctvom
elektronickej komunikácie, prípadne na dohodnutom mieste mimo prevádzkových priestorov Zhotoviteľa.
3.1.3. Uzatvorením zmluvy o dielo potvrdzujete, že ste sa oboznámili, že vytvorenie diela je individuálnou objednávkou,
t.j. dielo je personalizované pre jednu osobu na základe jej špecifických podmienok a stáva sa tak nepredajný iným
osobám. Dôsledkom nákupu takéhoto tovaru bude nemožnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa
týchto VOP.
3.1.3.1. Zaslaním Objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme
si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou
súčasťou každej Zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je Zmluva uzatvorená.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

ČLÁNOK IV.

VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

3.
4.
4.1. Vlastnícke právo k dielu na vás prechádza jeho prevzatím a zaplatením ceny za dielo v celom rozsahu (pričom tieto
dve podmienky musia byť splnené kumulatívne).
4.2. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na diele, nebezpečenstvo náhodnej skazy
a náhodného zhoršenia na vašu osobu okamihom, kedy si splníme povinnosť dodať vám dielo, a to bez ohľadu na to,
či si tovar prevezmete osobne alebo zabezpečíte jeho prevzatie oprávnenou osobou. Škoda na diele, ktorá vznikla po
prechode nebezpečenstva škody na diele podľa tohto bodu na vašu osobu, nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť
cenu za dielo a náklady na dodanie diela v súlade s Objednávkou a Zmluvou.

ČLÁNOK V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


5.1. CENA ZA DIELO

5.1.1. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Cena za dielo uvedená v Zmluve je konečná, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.
S cenou dopravy sa oboznámite ešte pred uzatvorením Zmluvy.
5.1.2. Úhradou ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom jej rozsahu na bankový účet Zhotoviteľa, na ktorý
mala byť úhrada ceny poukázaná.


5.2. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.2.1. Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet
Z dielo ste ako objednávateľ povinný zaplatiť bezhotovostne, prevodom na náš bankový účet, a to ešte pred
samotným dodaním diela, prípadne pri jeho odovzdaní, v súlade s dohodou medzi Zmluvnými stranami. V Zmluve
bude uvedený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí ceny diela: číslo účtu, IBAN, presná čiastka
ceny.

ČLÁNOK VI.

 


DODACIE PODMIENKY

6.
6.1. Termín na dodanie Diela je uvedený v Zmluve o dielo. Dielo dodávame osobne na mieste dohodnutom v Zmluve,
prípadne prostredníctvom doručovateľa, t.j. prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriéra (ďalej len ako
„Doručovateľ“).

6.2. Dielo sa považuje za prevzatý okamihom, keď vy alebo vami určená Oprávnená osoba s výnimkou Doručovateľa
prevezme Dielo.
6.3. Dielo s doručením na vami uvedenú adresu posielame Doručovateľom. K dodacej lehote treba preto pripočítať
bežne 1 až 3 pracovné dni. O tom, že Dielo bolo odovzdaná Doručovateľovi vás budeme informovať e-mailom.
6.4. Dielo ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie Oprávnenou
osobou, pričom:
a. ak sa Dielo doručuje Doručovateľom, ste povinný ho prevziať v čase a na mieste dohodnutom s Doručovateľom
(ak miesto doručenia bude iné ako ste uviedli v Zmluve),
b. ak sa Dielo odovzdáva na dohodnutej adrese, ste povinný si tento tovar toto Dielo prevziať v súlade s výzvou
Zhotoviteľa.
6.5. Povinnosť dodať dielo si splníme v momente, keď vám alebo Oprávnenej osobe umožníme na určenom mieste
dodania diela s dielom disponovať. V prípade, ak Oprávnená osoba nebola uvedená v Zmluve, máte povinnosť
zabezpečiť, aby táto Oprávnená osoba preukázala na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie vás zastupovať.
6.6. V omeškaní s dodaním diela sme len v prípade, ak sme v omeškaní s jeho odovzdaním Vašej osobe (príp.
Oprávnenej osobe), resp. Doručovateľovi. V omeškaní s dodaním tovaru nie sme v prípade, ak nemôžeme plniť
z dôvodu na vašej strane.
6.7. Záväzok dodať dielo sa považuje za splnený aj v prípade, ak neprevezmete dielo v dohodnutom čase a na
dohodnutom mieste, resp. odmietne dielo prevziať. V prípade, ak si dielo neprevezmete a dielo sa nám vráti späť,
máme právo od Zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovar a cenu
Diela v súlade so Zmluvou. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

ČLÁNOK VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

7.1. Dávame Vám na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného diela, ktoré zavinil
Doručovateľ alebo vami zadaná nesprávna adresa v Zmluve.
7.2. Pri prevzatí zásielky ste oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické
poškodenie spôsobené prepravou) a či je dielo bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo diela ste
oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostanete do omeškania s prevzatím diela. Ak dielo
neprevezmete z dôvodu jeho viditeľného poškodenia, je potrebné spísať s Doručovateľom reklamačný protokol.

ČLÁNOK VIII.

PODMIENKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY


8.
8.1. Ak vo vzťahu k našej spoločnosti pri uzatvorení zmluvy vystupujete ako spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od
zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa bodu 6.5. týchto
VOP), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané našej
spoločnosti najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu VOP sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež
sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej ste ako spotrebiteľ odstúpili.
Ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty
na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
8.3. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôžete odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru
zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Ako Objednávateľ beriete na vedomie, že v prípade, ak bude
Dielo vyhotovené podľa osobitnej požiadavky Objednávateľa uvedenej v Zmluve, stráca právo na
odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku VOP.


POSTUP ODSTÚPENIA OD ZMLUVY


8.4. Ak nejde o vytvorenie diela podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, a Objednávateľ má záujem
o odstúpenie od Zmluvy, pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný nás informovať o svojom
rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na našu adresu uvedenú pri identifikácii
Zhotoviteľa alebo e-mailom na adresu uvedenú pri identifikácii Zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 8.1 týchto
VOP. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP resp. Zmluvy. Tento
formulár vyplňte spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak budete žiadať cenu uhradiť prevodom na
svoj bankový účet.
8.5. V prípade, že si svoje právo odstúpiť od Zmluvy uplatníte, ste povinný najneskôr v lehote do štrnástich (14) dní
odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať dielo späť na adresu uvedenú pri identifikácii Zhotoviteľa, pričom
odporúčame dielo zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Dielo nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA
DOBIERKU. Ak ste na odovzdanie diela splnomocnili inú oprávnenú osobu, doplňte jej meno do oznámenia o
odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bolo dielo odovzdané na prepravu
podľa tohto bodu pred uplynutím štrnásť (14) dňovej zákonnej lehoty. 
8.6. Dielo podľa predchádzajúceho bodu nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným
príslušenstvom. Po prevzatí diela máte právo v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať tak, aby ste
zistili vlastnosti a funkčnosť diela, nemáte však právo začať dielo používať a po niekoľkých dňoch vrátiť,
inak zodpovedáte za zníženie hodnoty diela, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s dielom, ktoré je nad
rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti diela. Počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
máte povinnosť s dielom manipulovať s náležitou starostlivosťou, dielo nesmie byť používané, montované alebo
poškodené.
8.7. Dávame vám na vedomie, že v súlade s §9 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku pri odstúpení od zmluvy ako zhotoviteľ nie sme
povinní vrátiť vám ako spotrebiteľovi platby, ktoré sme od vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou
pred tým, ako nám bude dielo doručené alebo kým nepreukážete zaslanie diela späť na adresu zhotoviteľa.


DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY


8.8. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť aj vo vzťahu k časti
predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo dodanie väčšieho množstva diela na seba nenadväzujúceho) a v
takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. To znamená, že v rámci odstúpenia od zmluvy môžete vrátiť aj časť
predmetu Zmluvy.
8.9. Ak ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru Zhotoviteľovi podľa § 10 ods. 3
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
8.10. V prípade, ak dielo, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy bude javiť známky montovania, poškodenia alebo
používania, alebo dielo nebude kompletné, v takom prípade si budeme uplatňovať právo na náhradu škody, ktorá
nám vznikla a naúčtovať náklady za poškodené dielo.
8.11. V prípade odstúpenia podľa tohto článku VOP vám najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy, vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to
rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za dielo, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.
Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však hradíme len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Zhotoviteľom, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolíte. Bez ohľadu na uvedené,
kúpnu cenu a ďalšie náklady nie sme povinný vrátiť skôr, ako nám bude doručené dielo.
8.12. Ak je spolu s tovarom poskytované príslušenstvo, ktoré je oddeliteľné od diela ale priamo s ním súvisí, ste
povinný v prípade uplatnenia odstúpenia od zmluvy vrátiť nám aj toto príslušenstvo.

ČLÁNOK IX.


NEPREVZATIE DIELA

9.
9.1. Neprevzatie diela, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od Zmluvy.
9.2. Ako Zhotoviteľ máme právo žiadať od vás náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím Diela
v súlade so Zmluvou. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.

ČLÁNOK X.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ PREDAVAJÚCEHO ZA VADY DIELA

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v súlade s Občianskym zákonníkom.
11.2. Záručná doba (v prípade zákazníka spotrebiteľa) je podľa ustanovenia § 646 Občianskeho zákonníka stanovená na
24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy dielo prevezmete.
11.3. Vada diela a nároky vyplývajúce z vady diela musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Vec, na ktorej ste zistili
vadu, by ste nemali ďalej používať. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného
odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na
uplatnenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli tovar z dôvodu záručnej opravy
používať.
11.4. Pri použitých veciach nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných
za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
11.5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovaním
výrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak manipulujete s tovarom nesprávnym spôsobom.
11.6. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri
obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
11.7. Ako Zhotoviteľ nesieme zodpovednosť za:
a. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase uzatvorenia Zmluvy;
b. zhotovenie a odoslanie diela bez vád;
c. dodanie diela v množstve podľa Zmluvy.
11.8. Ako Zhotoviteľ nezodpovedáme za vady tovaru, ak boli spôsobené:
a. neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s dielom, ktoré je v rozpore
s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
b. vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po
prechode nebezpečenstva škody na tovare na Zákazníka; alebo
c. jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými
technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,
d. mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti, rozmazanie fary),
e. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
f. používaním diela tzv. opotrebenie,
g. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
h. poškodením diela, t.z.:
- deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu
záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
- opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej
údržby resp. ošetrovania,
- mechanické opotrebovanie,
- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu
záručnej lehoty,
- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia vody, olejov a agresívnych látok,
- ak boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy tovaru a úpravy nesúvisiace s jeho bežnou údržbou alebo
opotrebovaním realizované iným subjektom ako je Zhotoviteľ.
11.9. Ustanovenia tohto článku VOP sa nepoužijú pri diele predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena
diela dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu
zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú dielo malo pri jeho odovzdaní, alebo to vyplýva z povahy
diela.
11.10. Farba diela sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v
závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore. Doplnky výrobku môžu mať mierne odlišnosti čo sa
týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.
11.11. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZHOTOVITEĽA ZA VADY DIELA podľa §3 písm. l) Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku:
a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ako
zhotoviteľ sme povinní vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu diela, alebo ak sa vada týka len súčasti diela, výmenu
súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady.
c. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí
závažné ťažkosti.
d. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne užívať ako dielo bez
vady, máte právo na výmenu diela alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide
síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád diela riadne užívať.
e. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny diela.

ČLÁNOK XII.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

12.1. PREVENCIA
12.1.1. Pri výbere diela a jeho špecifikácii je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala Vašim
potrebám. Pred zakúpením výrobku vezmite prosím do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a
spôsob ošetrovania tovaru. Len dielo dobre zvolené z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je
predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia diela.
12.1.2. Počas celej doby používania zakúpeného diela je nutné, aby ste venovali dostatočnú pozornosť základným
pravidlám používania tohto diela Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú
funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k
nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu diela a jeho funkčnosti je jeho
pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje
jeho plnú funkčnosť a životnosť.
12.1.3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou diela, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom
ošetrovaní vrátane údržby, môže dielo vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite
jeho používania vydržať.


12.2. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


12.2.1. Reklamačný poriadok upravuje postup nás ako Zhotoviteľa a vás ako Objednávateľa pri uplatňovaní práv
vyplývajúcich zo zodpovednosti našej spoločnosti za vady diela a práva a povinnosti Zmluvných strán s tým
súvisiace.
12.2.2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom ak ste
spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka váš postup sa riadi podľa § 646 a nasl. Občianskeho
zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
12.2.3. Záručný servis zabezpečujeme my ako Zhotoviteľ Diela.
12.2.4. Dielo pri preberaní si prosím vizuálne skontrolujte ihneď pri jeho prevzatí. Máte nárok tovar neprebrať vtedy, ak
je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je dielo
neúplné. V takomto prípade ste vždy povinný spísať s príslušným Doručovateľom protokol o škode/reklamácií
alebo zásielku môžete odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie diela Vás prosíme v záujme
zrýchlenia konania oznámiť nám do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu Zhotoviteľa.
12.2.5. Reklamovať vady diela ste povinní vždy bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných
ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru
pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo
by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.
12.2.6. Každú reklamáciu spotrebiteľa vyriešime najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru.
12.2.7. Nezodpovedáme za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v
nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou
osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.
12.2.8. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku
jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku
prirodzených zmien materiálov z ktorých je dielo vyhotovené, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Zákazníkom či
treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
12.2.9. Právo uplatniť reklamáciu na vady nemáte pri vadách, o ktorých ste boli v čase uzatvárania zmluvy informovaný,
a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny diela.
12.2.10. Ak po doručení diela zistíte nezrovnalosti medzi dodaným dielom a cenou za dielo, prípadne poškodenie diela,
oznámte to bezodkladne prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail Zhotoviteľa. Ak tak neurobí, neskôr môže
byť reklamácia z tohto dôvodu zamietnutá.


12.3. POSTUP PRI REKLAMÁCII


12.3.1. V prípade uplatnenia reklamácie diela nás o tom informujte e-mailom na adrese Zhotoviteľa uvedený pri
identifikácii Zhotoviteľa alebo písomne na adrese Zhotoviteľa. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený
balík, zásadne nie na dobierku na adresu Zhotoviteľa spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí
prílohu č. 2 týchto VOP. V Reklamačnom formulári stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (meno
a priezvisko, obchodné meno, adresu sídla resp. adresu trvalého pobytu, Vašu adresu na doručovanie, popis
tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet).
12.3.2. Reklamovať je možné len prevzaté dielo a úplne zaplatené. V Reklamačnom formulári ste povinný čo
najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú dielo reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 9 | Strana
12.3.3. Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, vyzveme vás telefonicky prípadne e- mailom na doplnenie
chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.
12.3.4. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie z našej strany dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak
lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa, kedy predmet reklamácie
prevezmeme. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo
má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
12.3.5. Odporúčame vám poistiť dielo, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na diele,
ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znášate vy až do okamihu prevzatia tohto tovaru z našej strany.
12.3.6. Po obdržaní reklamovaného diela Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom a dohodneme sa s Vami na
rýchlom vybavení Vašej reklamácie.
12.3.7. Pri identifikácii vady reklamovaného diela sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a
ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo
na odstúpenie od zmluvy.
12.3.8. Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:
a. odovzdaním opraveného diela;
b. výmenou diela;
c. vrátením ceny za dielo;
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny diela;
e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia;
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie diela.
12.3.9. V prípade uznania reklamácie výsledkom ktorého bude výmena tovaru Vám tovar vymeníme kus za kus, prípadne
poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného diela), a rovnako znášame náklady na jeho
vrátenie a dodanie nového diela.
12.3.10. Spôsob vybavenia reklamácie pri spotrebiteľovi určíme v čo najkratšom čase, v zložitých prípadoch do troch
pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu
reklamácie zo strany našej spoločnosti dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na
vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie z našej strany.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na
výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení
reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom
a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného
odôvodnenia zamietnutia reklamácie.
12.3.11. V prípade, že si ako spotrebiteľ uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy,
môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia odborného posúdenia. Náklady spojené
s odborným posúdením znášame v plnom rozsahu. Sme povinní poskytnúť vám ako spotrebiteľovi kópiu
odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
12.3.12. Ak si ako spotrebiteľ uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a zamietneme ju, sme
povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim
využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia diela,
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník
môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného diela.
Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo
dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 10 | Strana
12.3.13. Pri uplatnení reklamácie sme povinní vydať vám ako spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, teda e-mailom,  potvrdenie o uplatnení reklamácie vám
doručíme ako spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak ako spotrebiteľ máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
12.3.14. Písomný doklad o vybavení reklamácie Vám ako spotrebiteľovi vydáme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala
plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Zhotoviteľom.

ČLÁNOK XIII.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je
daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
13.2. Máme záujem o riešenie sporov vzniknutých v súvislosti so Zmluvou predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto
v prípade, ak ako spotrebiteľ nie ste spokojný s vybavením reklamácie alebo máte pocit, že došlo k porušeniu vašich
práv ako spotrebiteľa z našej strany, môžete sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na našu spoločnosť
prostredníctvom e-mailovej adresy: nikolacabadajova@gmail.com , respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný
subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS
subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR  www.mhsr.sk . Návrh môžete ako
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.
13.3. Spory môžete ako spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-
spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 , Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy
alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm .
Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka
len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. Bližšie informácie nájdete aj tu:
a. https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ,
b. https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-
1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
13.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a našou spoločnosťou, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len
zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

ČLÁNOK XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav
korektných obchodných vzťahov medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou. Vaše práva vo vzťahu k našej
spoločnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne
vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
V prípade, ak ste osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, vylučuje sadohodou Zmluvných strán pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené platí aj v
prípade, ak obsahuje právny vzťah založený Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok.
14.2. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v
akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani
narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného
ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných
alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo našej spoločnosti na
zmenu týchto VOP.
14.3. Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
14.4. Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ
z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred
ustanoveniami týchto VOP.
14.5. VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na našej internetovej stránke:
https://www.nikolacabadaj.art/ .
14.6. Tieto VOP sme oprávnení kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych
noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na
práva ani povinnosti Zmluvných strán zo zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP.
14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie
– najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.

 

 

14.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01.07.2022.
ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39
WEB: https://www.soi.sk/

bottom of page